New routines for entering at the Embassy’s premises.

06.02.2017 // Due to security reasons, the Royal Norwegian Embassy in Prishtina is introducing new routines for entering at the Embassy’s premises.

 •  From now, only persons with already booked appointment and those that have ongoing case at the embassy will be allowed to enter at the embassy.
 • Accompanying family members/friends are not allowed to enter inside the embassy, only in exceptional cases such as: children under 18, person with disability or old people.
 • Couples applying for visa, each of them should have its own appointment.
 • For lost Norwegian Passport the Police Report should be provided before contacting the Norwegian Embassy in Prishtina.
 • For all other visa, residence permit, consular, expulsion issues/cases send e-mail: visa.prishtina@mfa.no or +381/(0) 38 232 111 00 Monday to Thursday, from 14:00 -15:00.

 

Për shkaqe sigurie, Ambasada e Mbretërisë së Norvegjisë në Prishtinë ka filluar se praktikuari rregulla te reja për të hyrë në ambientet e Ambasadës.

 • Tash e tutje ne Ambasadë mund te hyjnë vetëm personat qe kane te rezervuara terminet e tyre dhe ata që kanë raste të hapura  në Ambasadë.
 • Shoqëruesit/familjarët ose shokët, nuk lejohen të hyjnë në Ambasadë, përveç në raste të veçanta  (fëmijët nën 18 vjeç, personat me aftësi të kufizuara apo të moshuarit)
 • Çiftet që aplikojnë për vizë secili prej tyre duhet të ketë terminin vet.
 • Nëse keni humbur pasaportën Norvegjeze , ju duhet ta keni me vete raportin e policisë nga Shërbimi Policor i Kosovës, pastaj te kontaktoni Ambasadën norvegjeze në Prishtinë.
 • Për qështje tjera konsullore, viza, leje qëndrimet, heqje e ndalesës, dërgoni e-mail në: visa.prishtina@mfa.no ose +381/(0) 38 232 111 00 nga e Hëna deri të Ënjten, nga 14:00 -15:00h.

 

Zbog bezbednosnih razloga, Ambasada Kraljevine Norveške u Prištini uvodi nove procedure za ulazak u prostorije Ambasade.

 • Od sada, samo osobe sa zakazanim (rezervisanim) terminom i oni koji imaju slučaj u toku, moći će da uđu u prostorije ambasade.
 • Osobama koje su u pratnji članova porodice ili prijatelja nije dozvoljeno da uđu u Ambasadu, samo u izuzetnim slučajevima (deca mlađa od 18 godina, osobe sa invaliditetom i stariji ljudi)
 • Bračni parovi koji apliciraju, svaki pojedinačno treba da ima zakazano (rezervisano) vreme.
 • Za one koji su izgubili Norveški pasoš, pre nego što se kontaktira Ambasada u Prištini, unapred bi trebalo da dobiju izveštaj o izgubljenom pasošu, od Kosovske policije.
 • Za sve ostale slučajeve molimo vas kontaktirajte: Ambasadu Kraljevine Norveške u Prištini i to preko e- maila: visa.prishtina@mfa.no ili preko telefona: +381/ (0) 3823211100 od ponedeljka do četvrtka, od 14-00 do 15-00 časova.

Bookmark and Share